SWOT Analysis of Iran Startup Ecosystem

Home >> BLOG Posts >> SWOT Analysis of Iran Startup Ecosystem

When you think of investing time, energy and resources on startups in Iran, the following SWOT and it's Farsi article might be useful. To read the article click here:

کارآفرینی در ایران: فرصت، تهدید، ضعف و قوت

Published on فرصت چند روزه تعطیلات تقویمی، زمانی برای تأمل بر حوزه مورد علاقه ام (اکوسیستم استارتاپی ایران) به وجود آورد که حاصل آن را -- کمی منظم شده، با شما در میان میگذارم. اما قبل از آن اجازه دهید تا مقداری به بررسی اینکه کجای کار هستیم و زمینه ی موضوعی بحث چیست توضیح بیشتری دهم.

Reza Ghiabi's Iran startup ecosystem swot analysis

بررسی اکوسیستم کارآفرینی کنونی ایران نشاندهنده ی آن است که این اکوسیستم مانند دیگر موجود اعتباری ، میتواند فرصت ها، تهدیدها، ضعفها و قوتهای درونی و بیرونی زیاد...